Ideaal Tailor 

Beste klant, Per 01 januari 2017 zijn wij op de Haagweg 101, 2281 AD RIJSWIJK definitief gesloten. 

 

Algemene voorwaarden.


ALGEMENE VOORWAARDEN van Ideaal Tailor Kledingreparatie Rijswijk

 

Haagweg 101

2281 AD Rijjswijk

KvK nummer: 61682640


Artikel 1 Definities
1.1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Ideaal Tailor Kledingreparatie gevestigd in Rijswijk, die in deze Algemene Voorwaarden als Ideaal Tailor kledingreparatie zal worden aangeduid;

Wederpartij: Een opdrachtgever die zowel particulier als zakelijk kan zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn en zullen door Ideaal Tailor Kledingreparatie op verzoek worden overhandigd cq. worden toegezonden. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: www.ideaaltailor.nl/algemenevoorwaarden 
2.2. Het accepteren van een aanbieding van Ideaal Tailor Kledingreparatie dan wel het uitvaardigen van een opdracht aan Ideaal Tailor Kledingreparatie houdt in dat de wederpartij de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.
2.3. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, opdracht en overeenkomst tussen Ideaal Tailor Kledingreparatie en de wederpartij, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.4. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ideaal Tailor kledingreparatie worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Ideaal Tailor kledingreparatie ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en Ideaal Tailor kledingreparatie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de opdracht van de wederpartij door Ideaal Tailor kledingreparatie. Ideaal Tailor kledingreparatie is gerechtigd opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de opdracht te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt Ideaal Tailor kledingreparatie dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de opdracht.
3.3. Ideaal Tailor kledingreparatie kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Ideaal Tailor kledingreparatie niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Verstelwerkzaamheden
4.1. Onder verstelwerkzaamheden wordt verstaan alle herstel, verstel of reparatiewerkzaamheden aan kleding of andere materialen.
4.2. Verstelwerkzaamheden worden verricht aan de hand van door Ideaal Tailor kledingreparatie opgenomen maten of/alsmede door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen.
4.3. De juistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen komt geheel voor risico van de wederpartij. De onjuistheid van die gegevens en/of opgegeven instructies en/of schetsen kan nimmer aan Ideaal Tailor kledingreparatie worden tegengeworpen.

Artikel 5 Voorschotten, prijzen en betalingen
5.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor bedrijven is de prijs exclusief BTW 
5.2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie vooraf dan wel bij het afhalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.3. Betaling geschiedt contant door particulieren, door zakelijke klanten contant of per internet bankieren binnen 7 dagen na aflevering.
5.4. In sommige situaties is het niet mogelijk van te voren precies vast te stellen wat de totale prijs zal zijn. In deze gevallen betaalt de wederpartij een voorschot. Het voorschot dient om de te maken kosten te dekken en wordt na het voltooien van de opdracht verrekend met het door de wederpartij verschuldigde bedrag. In geval van een voorschot zullen de werkzaamheden worden opgeschort, totdat het voorschot is ontvangen.
5.5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de wederpartij gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Ideaal Tailor kledingreparatie.

Artikel 6 Verwerkingstijd, afhalen en bezorgen
6.1. Verwerkingstermijnen zijn indicatief en gelden als zodanig niet als fatale termijnen.
6.2. Overschrijding van de verwerkingstermijn geeft de wederpartij of derden geen aanspraak op schadevergoeding of het recht tot ontbinding van de overeenkomst, behoudens indien er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Ideaal Tailor kledingreparatie.
6.3. Ter verwerking aan Ideaal Tailor kledingreparatie geleverde kleding en materialen kunnen na behandeling worden afgehaald op het adres van Ideaal Tailor kledingreparatie. Zonder afhaalbewijs is afhalen slechts mogelijk indien de wederpartij zich legitimeert, waarbij de naam en het adres op de opdracht bon overeen dienen te komen.
6.4. Indien de wederpartij kiest voor bezorging, is Ideaal Tailor kledingreparatie gerechtigd om op het door de wederpartij opgegeven adres te bezorgen.

Artikel 7 Opdrachten en aansprakelijkheid
7.1. De wederpartij dient Ideaal Tailor kledingreparatie voorafgaande aan de opdracht op de hoogte te stellen van (verborgen) gebreken, vlekken, kleurverschillen in de door de wederpartij aangeleverde kleding en/of materialen.
7.2. Voor misverstaan, verminkingen, beschadiging van kleding en/of materialen die de wederpartij aan Ideaal Tailor kledingreparatie ter hand stelt, is Ideaal Tailor kledingreparatie niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Ideaal Tailor kledingreparatie.

Artikel 8 Reclames
8.1. Onder reclame dient te worden verstaan alle grieven van de wederpartij ter zake de hoedanigheid van de geleverde zaken.
8.2. De wederpartij heeft de verplichting de geleverde zaken, verstelde kleding of materialen bij aflevering te controleren op tekorten en/of beschadigingen.
8.3. De wederpartij heeft de verplichting om bij voltooiing van de opdracht te onderzoeken of de uitvoering aan de overeenkomst beantwoord.
8.4. Geringe afwijkingen in kleur, voor zover redelijkerwijs niet vermijdbaar, geven de wederpartij geen recht te reclameren.
8.5. Reclames betreffende zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na ontvangst van de zaken aan Ideaal Tailor kledingreparatie kenbaar te zijn gemaakt. In het geval dat gebreken niet op een eenvoudige wijze kunnen worden geconstateerd, dienen reclames uiterlijk binnen drie dagen aan Ideaal Tailor kledingreparatie kenbaar te zijn gemaakt.
8.6. De zaken waarop de reclame betrekking heeft dienen door de wederpartij voor Ideaal Tailor kledingreparatie ter beschikking te worden gehouden. Behoudens schriftelijke toestemming van Ideaal Tailor kledingreparatie is het de wederpartij niet toegestaan de zaken, kleding en materialen waarop de reclame betrekking heeft aan Ideaal Tailor kledingreparatie te retourneren.
8.7. In geval van een gerechtvaardigde reclame is Ideaal Tailor kledingreparatie uitsluitend     verplicht om zo spoedig mogelijk tot vervanging of herstel over te gaan, zonder dat Ideaal   Tailor kledingreparatie aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel door de wederpartij of   derden geleden schade. Voor deze vervanging of herstel kunnen kosten in rekening worden gebracht, indien niet is voldaan aan de in artikel 11a en 11b gestelde garantievoorwaarden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1. Ideaal Tailor kledingreparatie is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden en te lijden schade, tenzij de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.
9.2. Ideaal Tailor kledingreparatie is slechts aansprakelijk indien en voor zover er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Ideaal Tailor kledingreparatie. Het recht op schadevergoeding door Ideaal Tailor kledingreparatie is te allen tijde beperkt tot personen- en zaakschade. In het bijzonder is de vergoeding van gevolgschade door Ideaal Tailor kledingreparatie uitgesloten.
9.3. Ideaal Tailor kledingreparatie is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door derden in opdracht van Ideaal Tailor kledingreparatie ten behoeve van de wederpartij verleende diensten of geleverde zaken, verstelde kleding of andere materialen.

Artikel 10 Overmacht
10.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ideaal Tailor kledingreparatie in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit aan de wederpartij schriftelijk mee te delen en zonder dat Ideaal Tailor kledingreparatie gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ideaal Tailor kledingreparatie kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11 Garantie op materiaal
11.1. Ideaal Tailor kledingreparatie staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de door haar geleverde zaken, een en ander met in acht name van wat elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
11.2. Ideaal Tailor kledingreparatie verleent uitsluitend op de door haar geleverde en verwerkte materialen garantie. De garantie geldt gedurende twee kalendermaanden vanaf de datum van levering of afhaaldatum.
11.3. Garantieaanspraken omvatten slechts het vervangen respectievelijk het herstellen van de betrokken materialen.
11.4. Aanspraken op garantie worden niet erkend indien de materialen voor andere dan de normale doeleinden worden gebruikt dan wel op onoordeelkundige wijze worden behandeld, gebruikt of onderhouden of indien de wederpartij wijzigingen aan de geleverde zaken heeft aangebracht.
11.5. Indien het herstel of de vervanging van de materialen door de wederpartij zelf plaatsvindt, erkent Ideaal Tailor kledingreparatie geen garantieaanspraken.

Artikel 12 Garantie op verstelwerkzaamheden
12.1. Ideaal Tailor kledingreparatie staat in voor deugdelijkheid, evenals de kwaliteit van de      door haar uitgevoerde verstelwerkzaamheden, een en ander met in acht name van wat elders in deze Algemene Voorwaarden is bepaald.
12.2. Ideaal Tailor kledingreparatie verleent garantie op de door haar uitgevoerde verstelwerkzaamheden dan en alleen dan als aan de volgende garantievoorwaarden is voldaan:
-  Er is voldaan aan de was adviezen gegeven door de medewerkers van Ideaal Tailor       kledingreparatie, inzake het voorkomen en tegengaan van het krimpen, het optreden       van kleurverschillen of andere verwering en slijtage van de kleding en/of materialen.
-  De kleding of materialen zijn door Ideaal Tailor Kledingreparatie afgespeld
   en de wederpartij gaat akkoord met de aanpassing(en) door het verlenen van de
   opdracht aan Ideaal Tailor kledingreparatie.
-  De kleding is gepast of de materialen zijn gecontroleerd door de wederpartij bij het
   afhalen, dan wel binnen 24 uur na het afhalen. En eventuele gebreken zijn binnen
   24 uur na het afhalen telefonisch of mondeling gemeld bij Ideaal Tailor kledingreparatie.
12.3. Indien en slechts indien aan deze garantievoorwaarden is voldaan, zal Ideaal Tailor Kledingreparatie kosteloos de benodigde aanpassingen maken. Garantieaanspraken omvatten slechts het aanpassen of herstellen van het eerder verrichtte verstelwerkzaamheden.
12.4. Aanspraken op garantie worden niet erkend indien:
-  De wederpartij niet heeft voldaan aan de wasvoorschriften.
-  De kleding of materialen niet door Ideaal Tailor kledingreparatie afgespeld.
-  De wederpartij de kleding niet heeft gepast of de materialen niet heeft
gecontroleerd bij het ophalen, dan wel gepast binnen 24 uur na het afhalen en
eventuele problemen binnen 24 uur na het afhalen telefonische of mondeling heeft
gemeld bij Ideaal Tailor kledingreparatie.
12.5. Indien de garantie op verstelwerkzaamheden niet wordt erkend, omdat niet is voldaan aan de garantievoorwaarden is het aan Ideaal Tailor kledingreparatie om voor verdere aanpassing, zijnde een nieuwe opdracht, de volledige kosten in rekening te brengen volgens de door kledingreparatie Ideaal Tailor gestelde prijzen, dan wel een beperkte korting te geven.

Artikel 13 Diversen
13.1. Wanneer door Ideaal Tailor kledingreparatie gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Ideaal Tailor kledingreparatie deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 14 Geschillen
14.1. De rechter in de vestigingsplaats van Ideaal Tailor kledingreparatie is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Ideaal Tailor kledingreparatie het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 Toepasselijk recht
15.1. Op elke overeenkomst tussen Ideaal Tailor kledingreparatie en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Ideaal Tailor kledingreparatie in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Ideaal Tailor kledingreparatie vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 16 Betreffende de Algemene Voorwaarden
16.1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
16.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst